ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สวัสดิการแรงงาน ที่ต้องรู้ !! ยาที่ในโรงงานและบริษัทควรมี !!

 สวัสดิการแรงงาน

 สวัสดิการแรงงาน คือ การดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน(ลูกจ้าง) หรือรัฐบาลที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วยการดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสวัสดิการขึ้นในสถานประกอบการนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินภารกิจ 3 ประการ ดังนี้


         •  กำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ
         •  ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการ
         •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ
         ภายใต้ภารกิจการกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการนี้ สวัสดิการแรงงานได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
            •สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
            •สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
        เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องมีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีโดยสรุปดังนี้
        1.ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ และห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง
        2.นายจ้างต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล
             2.1สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล
             2.2สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลแล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล และแพทย์ ดังต่อไปนี้

•  ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

                   1. ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่  การรักษาพยาบาล
                   2. พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน
                   3. แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว
           
  •  ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันหนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

                   1. สถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้สองเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล
                   2. พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยสองคน
                   3. แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยสองคนประจำตามเวลาที่กำหนดในเวลาทำงานปกติคราวละไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง
                   4. ยานพาหนะพร้อมที่จะนำส่งลูกจ้างส่งสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยพลัน


          อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 โดยจะมีผลบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2548 เป็นต้นไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินภารกิจ 3 ประการ ดังนี้

ข้อ 1 ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี 

         1.น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างทุกๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน
         2.ห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มีลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะ

ข้อ 2 ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและ การรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
         1.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้


 1.  กรรไกร
 2. แก้วยาน้ำ และแก้วยาเม็ด
 3.  เข็มกลัด
 4.  ถ้วยน้ำ
 5. ที่ป้ายยา
 6. ปรอทวัดไข้
 7. ปากคีบปลายทู่
 8. ผ้าพันยืด
 9. ผ้าสามเหลี่ยม
 10. สายยางรัดห้ามเลือด
 11. สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอร์ปิดแผล    
 12. หลอดหยดยา
 13. ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
 14. ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน
 15. น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล
 16. ผงน้ำตาลเกลือแร่
 17. ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ
 18. ยาแก้แพ้
 19. ยาทาแก้ผดผื่นคัน
 20. ยาธาตุน้ำแดง
 21. ยาบรรเทาปวดลดไข้
 22. ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก
 23. ยาเหล้าแอมโมเนียหอม
 24. แอลกอฮอล์เช็ดแผล
 25. ขี้ผึ้งป้ายตา
 26. ถ้วยล้างตา
 27. น้ำกรดบอริคล้างตา
 28. ยาหยอดตา  2.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

           2.1 เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล
           2.2ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน  ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
           2.3 พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาทำงาน
           2.4 แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน

  3.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

           3.1 เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล
           3.2 ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยา ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
           3.3 พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยสองคนตลอดเวลาทำงาน
           3.4 แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน
           3.5 ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ โดยพลัน


ข้อ 3 นายจ้างอาจทำความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ที่เปิดบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนำลูกจ้างส่งเข้ารับการ รักษาพยาบาลได้โดยความสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ 2 (2) หรือข้อ 2 (3) ได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการ
         พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ในมาตรา 96 ให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อย่างน้อยห้าคน โดยที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน สัมพันธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลูกจ้าง ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัตินี้

         เจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯเป็นการส่งเสริมระบบทวิภาคีเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้มีการ หารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสมแก่สถานประกอบกิจการ และเป็นสวัสดิการที่ลูกจ้างเองก็ต้องการ มิใช่นายจ้างจัดการแต่ฝ่ายเดียว แต่ไม่เป็นที่สนใจของลูกจ้าง การที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความต้องการ และได้รับฟังความคิดเห็นข้อมูลจากนายจ้างว่าสามารถจัดสวัสดิการที่เสนอได้หรือไม่ เป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ และยุติปัญหาข้อเรียกร้องข้อพิพาทแรงงานแต่เบื้องต้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ไว้ (มาตรา 97 ) ดังนี้
            1.ร่วมหารือกับนายจ้างจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
            2.ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
            3.ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
            4.เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

         คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้าน สวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการ ภายในสถานประกอบกิจการ เพราะ กฎหมาย (มาตรา 98 ) ยังได้กำหนดไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร

  การที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นว่านั้นเท่ากับเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ขึ้นในสถานประกอบกิจการ ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดไม่ดำเนินการจะมีบทลงโทษทั้งจำคุกและปรับ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว กองสวัสดิการแรงงานยังเป็นฝ่ายจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยใช้ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ
            1.การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ โดยที่ศูนย์ดังกล่าวเกิดจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้มีการดูแลบุตรของผู้ใช้แรงงานในเขตที่ม ีสถานประกอบกิจการมากเพื่อบิดา มารดา จะสามารถทำงานได้โดยไม่มีความเป็นห่วงกังวลในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรก่อน วัยเรียนของตน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ เด็กเล็กลักษณะนี้ ขึ้น 2 ศูนย์ และสามารถให้การดูแลเด็กเล็กที่เป็นบุตรของ ผู้ใช้แรงงานประมาณ 1,300 คน ทั้งนี้โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินบริจาคจากผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นบิดา มารดาของเด็กสมทบอีกส่วนหนึ่ง การดำเนินงานของศูนย์ ทั้ง 2 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน และมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
            2.การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เป็นการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากรัฐบาลเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานกู้โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงานและเพื่อการออมทรัพย์และปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจะให้กู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อัตราร้อยละ 2.25


ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าว การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ยังเป็นการที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปในสถานประกอบกิจการเพื่อแนะนำรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ ที่กฎหมายไม่ได้ กำหนดไว้แต่หากสถานประกอบกิจการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างได้ สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่กองสวัสดิการแรงงานนำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับสถานประกอบกิจการจัดเพิ่มเติม แบ่งออกได้เป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้


1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง 
            •  การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
            •  การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน
            •  การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน
            •  การจัดให้มีห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น
2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ
            •  การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า
            •  การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ
            •  การจัดชุดทำงาน
            •  การจัดหอพัก
            •  การจัดให้มีรถรับ-ส่ง
            •  เงินโบนัส ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ
 3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้าง
            •  สหกรณ์ออมทรัพย์
            •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง 
            •  การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง
            •  การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
            •  การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้าง
            •  การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง
5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
            •  เงินบำเหน็จ
            •  เงินรางวัลทำงานนาน
            •  ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นของบริษัท
            •  กองทุนฌาปนกิจ
            •  เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย
6. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย
            •  การจัดทัศนศึกษา
            •  การแข่งขันกีฬา
            •  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
            •  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
สถานประกอบการที่มีห้องพยาบาลหรือได้รับอนุญาตที่ต้องมียาพื้นฐานติดไว้ที่ห้องพยาบาล สามารถขอใบเสนอราคาจากทางเราได้ ที่ไลน์ @morya หรือ 083-3313191 หรือทางอีเมลล์ myloveinmylife@gmail.com
นี่เป็นตัวอย่างรายการยาที่ทางบริษัทติดต่อเข้ามา
PHARMACYTHAILAND ถูกทุกวัน ไม่มีนาทีทอง

บริษัท Aลำดับ
จำนวน
1AMOXY 500 MG.500'S TO.2,000เม็ด
2MYBACIN 1400'S LEMON500 เม็ด
3VESCONAC 25 MG ENTERIC COATED 1000'S (VOLTAREN)500 เม็ด
4SONERIPER-M 1000'S CPL (MYDOCALM)50 หลอด
5O.R.S.ORASALINE 15 G.x50'S              200 ซอง
6ALLERAX10 MG. 1,000'S BKDเคมีเยอรมัน ขาว(ATARAX500 เม็ด
7T.A.CREAM 0.1% 5 G. 12'S OSOTH13 หลอด
8ยาธาตุน้ำแดงวิทยาศรม 300CC.5 ขวด
9TENSOPLAST 100'S SMITH ชนิดผ้า      300 แผ่น
10CA-R-BON FOIL 100'S GREATER(ULTRACARBON)200 เม็ด
11I-DINE SOLUTION 30 CC. 12'SIMEX(BETADINE)12 หลอด
12COUNTERPAIN 60 G.SQUIBB24 หลอด
13HIRUDOID FORTE  10 GM.24หลอด
14ENO ส้ม 4.3G. 60'S  รุ่นใหม่กล่องใหญ่100 ซอง
15AMMONIA 30 CC.วิทยาศรม10 ขวด
16AMMONIA 450 CC. SAHAKARN24 หลอด
17ยาดมโป๊ยเซียน50 ซอง
18ยาหอมห้าเจดีย์เบอร์ชนิดซอง 12'S12 ขวด
19BALM TIGER 30G. สีแดง3 ขวด
20ALCOHOL 450 CC. 24'S TIGER3 ขวด
21N.S.S. 500 ML. 24'S K&K4 ขวด
22N.S.S. 100 ML. 24'S K&K300 ชิ้น
23GLOVE "M" 100'S LOCAL500 อัน
24MASK PAPER 3 PLY ECE 50'S200 อัน
25COTTON STICK  "L" 100'S60 ชุด
26STERILE DRESSING SET 12'STG.  300 แผ่น
27ถุงขยะแดง 15"x30"  (22x30) **ขายเป็นกิโลค่ะ**50 ใบ
28GPO METHAMPHETAMINE TEST CASSETE (ไม่มีอุปกรณ์) 25'S  องค์การฯ500 ชุด
29PLASTIC BOX NO.2500กระปุก

บริษัท B

รายการสั่งซื้อจากลูกค้า
ที่รายการจำนวน/หน่วย
1ไฟฉายเล็ก100 ชิ้น
2ยาสวนทวาร Unison100 กล่อง
3แอลกอฮอล์ล้างแผล 450 cc100 ขวด
4แผ่นตรวจน้ำตาล40 กล่อง
5น้ำเกลือ Klean&kare-normal Saline 500 ml100 ขวด
6ทรานสพอร์เทปแต่งแผลชนิดใส 1 นิ้ว*10 หลา100 กล่อง
7Sodium chloride 1000 ml (น้ำเกลือ)100 ขวด
8หน้ากากอนามัยซีเคียว100 กล่อง
9Syringe แก้ว 50 cc40 ชิ้น
10กะละมังอาบน้ำผู้ป่วย100 ชิ้น
11ถุงน้ำร้อน100 ชิ้น
12KY เจล 82 g.100 ชิ้น
13STERILE WATER 1000 ml. ดัมเบลสีฟ้า100 ชิ้น
14ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11100 ชิ้น
15Nurofen 400 mg.100 แผง
16Fixomull stretch เทปกาวแปะแผล 10cm.X10m.100 ชิ้น

บริษัท C
ขอใบเสนอราคา ตามรายการดังนี้ครับ
ลำดับ
ชื่อยา
จำนวน
1
สำลี  ก้อนกลม (ถุง)
6  ถุง
2
พลาสเตอร์ยา ปิดแผล Tensoplast 100's (กล่อง) แบบผ้า
4 กล่อง
3
ผ้าก๊อตติดแผล 2 นิ้ว (กล่อง)
6 กล่อง
4
ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม (ยาหม่อง) ตลับเล็ก (กรัม)
40 ตลับ
5
ผงน้ำตาลเกลือแร่ (ซอง)
200 ซอง
6
ยาแก้แพ้ ชนิดไม่ง่วง (กล่อง) (Fatec 10*10's Cetirizene 10 mg.)
7 กล่อง
7
ยาบรรเทาปวดลดไข้ Tylenol 100's (กล่อง)
22 กล่อง
8
ยาธาติน้ำแดง ยาแก้ท้องอึด ท้องเฟ้อ (ขวด 300cc)
11 ขวด
9
ยาเม็ดลดกรดในกระเพราะอาหาร แอร์เอ็กซ์ (แผง)
40 แผง
10
ยาธาตุน้ำขาว ลดกรดในกระเพราะอาหาร ขนาด 200 Ml
35 ขวด
11
ยาแก้ท้องเสีย คาร์-อา-บอน (แผง)
20 แผง
12
แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผล (450 ml.)
20 ขวด
13
น้ำกรดบอรลิคล้างตา และถ้ายล้างตา (120 ml.) Opsar
11 ขวด
14
Ponstan 25*10's (mefenamic 500 mg.) (แผง)
20 แผง
15
Transpore 1/2"x10yd (ผ้าเทปติดผ้าก๊อตติดแผล) (กล่อง)
6 กล่อง
16
ครีมทาบรรเทาปวด ชนิดหลอด Counterpain ขนาด 120 กรัม
9 หลอด

บริษัท D
เรียน ฝ่ายขาย

ขอใบเสนอราคา
- เทปพันแผล1/2" x 10 หลา 19 กล่องเล็ก
- เบตาดีน 15ml. 13 ขวด
- ผ้าก็อตทำแผล 2" x 2" x 8PLY (10 ห่อ/กล่อง) 13 กล่อง
- ผ้าปิดจมูก (50 ชิ้น/กล่อง) 81 กล่อง
- พลาสเตอร์ยา (เทนโซพล๊าส 100 แผ่น/กล่อง) 11 กล่อง
- ยาธาตุน้ำขาวกระต่ายบิน 200 มล. 26 ขวด
- ยาธาตุน้ำแดง 300 มล. 7 ขวด
- ยาพาราเซตามอล 500 มก.(100 เม็ด) 19 กระปุก
- สำลี 50 กรัม 15 ห่อ
- แอลกอฮอล์ 70% (450 ซีซี.) 14 ขวด

ขอบคุณค่ะ


*******************************
ขอแสดงความนับถือ
ส่วนงานจัดซื้อ 

บริษัท E

PR

รายการ
จำนวน

1000195348
10
AIR-Xเขียว-ดั้งเดิม50X10's
2
UNI
1000195348
20
AMOXY 500MG.500's Siam Medicare
2
UNI
1000195348
30
BET N CREAM 450gm. OSOTH
5
UNI
1000195348
40
C.P.M 4mg.1000's AU
3
UNI
1000195348
50
DEXOPH EYE/EAR DROP 1X12's SENGTHAI(Doz)
1
UNI
1000195348
60
ชุดทำแผล/ไทยก๊อต/STERILE DRESSING 1X12's
50
UNI
1000195348
70
HISTA OPSAR HIS E/D 5mg 1X12's PD
12
UNI
1000195348
80
COUNTERPAIN CREAM 120GM.
50
UNI
1000195348
90
O.R.S.ORA-SALINE 1X50's ถาวรเมดไลน์
4
UNI
1000195348
100
PARA 500mg.CEMOL1000's Central Poly
5
UNI
1000195348
110
MYDOCALM SONERIPER-M1000's CTP
2
UNI
1000195348
120
RANIDINE 150mg.10x10's BIOLAB
10
UNI
1000195348
130
GAUZE ROLL ผ้าก๊อตม้วน 2" UMI (Doz)
2
UNI
1000195348
140
SILK 3-0 WITH NEEDLE UNIK
10
UNI
1000195348
150
ALUM BELCID FORTE 240ml.BIOLAB
10
UNI
1000195348
160
TENSOPLAST 100's PMC
2
UNI
1000195348
170
TETANUS TOXOID 0.5 ml1x10amp(ส่ง+กล่อง)
1
UNI
1000195348
180
VIT C 50MGรสส้ม1,000's SAHAKARN
3
UNI
1000195348
190
ZYRTEC CETRIZIN 50X10's TO
1,000.00
UNI
1000195348
200
GAUZE PAD 2"X2"น้ำเงินQ-BRAND
10
UNI
1000195348
210
GAUZE PAD 3"X3"น้ำเงินQ-BRAND
10
UNI
1000195348
220
ELASTIC BANDAGE 2" Q-BRAND โหล
1
UNI
1000195348
230
ELASTIC BANDAGE 3" Q-BRAND โหล
1
UNI
1000195348
240
PLASTIC ENVELOPE 6X8 (100's/pack)
20
UNI
1000195348
250
PLASTIC ENVELOPE 8X12 (100's/pack)
10
UNI
1000195348
260
PLASTIC CASE 5gm. EC
5
UNI
1000195348
270
PLASTIC CASE 10gm. EC
5
UNI
1000195348
280
D.P.S.GLOVES NO.M PRO GLOVES
1
UNI
1000195348
290
D.P.S.GLOVES NO.L PRO GLOVES
1
UNI
1000195348
300
BALM MONKEY ลิงคาดแดง โหล
5
UNI
1000195348
310
BLADE NO.11 สแตนเลส DURA
10
UNI
1000195348
320
COTTON STICK 6" L 100's SERVA
20
UNI
1000195348
330
ผ้าสี่เหลี่ยมห่อของนึ่ง 12"X12" สีเขียว
5
UNI


บริษัท F

เนื่องด้วยทาง บริษัท F (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์ต้องการ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
-          ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ Bioline Methamphetamine Strip 100T (แบบจุ่ม)
-          ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ Bioline Methamphetamine Strip 100T (แบบหยด)
-          K-Y Jel ขนาด 82 g.จำนวน 30 หลอด
จึงขอรบกวนดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าด้วยค่ะ
- ชื่อ-ที่อยู่ บริษัท : บริษัท Fเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan