ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

โรคเมอร์ส

โรคเมอร์ส

โรคเมอร์ส (MERS) เป็นคำย่อของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) จากการติดเชื้อไวรัส โคโรนาไวรัส (Corona Virus) จึงเรียกได้อีกชื่อว่าโรคเมอร์ส โควี (MERS-CoV) ซึ่งการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อปี พ.ศ. 2555
โรคเมอร์ส
เชื้อโคโรนาไวรัสมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อย บางชนิดอาจไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดก็อาจก่อให้เกิดโรคกับคนตั้งแต่เล็กน้อยไปจนรุนแรงมาก เช่น เชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัด โรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ตามข้อมูลสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางทั้งสิ้น 3 รายในประเทศไทย ตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งแรกมาจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังจัดโรคเมอร์สเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความเมื่อพบผู้ป่วย
อาการของโรคเมอร์ส
อาการของโรคจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ความรุนแรงจะมีอยู่หลากหลายระดับ ตั้งแต่ไม่มีอาการไปถึงรุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการ ดังนี้
 • เป็นไข้
 • ไอ หรือไอปนเลือด
 • หายใจได้ลำบาก หายใจตื้น
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • รายที่เป็นรุนแรง มักมีอาการของโรคปอดบวมหรือระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง มักจะพัฒนาอาการของโรคได้รุนแรงมากกว่าคนปกติ ควรพบแพทย์หากเป็นผู้ที่มีอาการข้างต้นภายใน 14 วันหลังกลับจากประเทศที่เป็นแหล่งระบาดของโรคหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้อง
สาเหตุของโรคเมอร์ส
เมอร์สเป็นโรคติดต่อในกลุ่มระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะมาจากสัตว์ เพราะมีรายงานพบเชื้อไวรัส โคโรนาไวรัส ในอูฐและค้างคาว ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายไปสู่คน และติดต่อไปสู่ผู้อื่นเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันหากไม่มีการป้องกัน โดยอยู่ในระยะไม่เกิน 2 เมตร อยู่ภายในห้องหรือบริเวณเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ ทั้งนี้ การติดเชื้อไม่ได้ติดต่อกันทั่วไปได้ง่าย ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ต้องคลุกคลีกับผู้ป่วยจนสัมผัสโดนสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยผ่านทางการไอหรือจาม  
ยังสรุประยะฟักตัวของโรคได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 2-14 วันหลังการสัมผัสเชื้อไปจนถึงช่วงแสดงอาการ แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5 วัน ซึ่งการแพร่กระจายมักจะอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นหลัก เช่น ซาอุดิอาระเบีย โอมาน กาตาร์ จากนั้นจึงแพร่กระจายไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
การวินิจฉัยโรคเมอร์ส
สิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรคเมอร์สจะเป็นการซักประวัติในการสัมผัสโรคของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศในตะวันออกกลางหรือสัมผัสกับผู้ที่มีอาการต้องสงสัยของโรคหลังกลับจากพื้นที่ระบาดภายในช่วง 14 วัน จากนั้นแพทย์มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แบบ เพื่อช่วยยืนยันผลการติดเชื้อก่อนการสรุปผล
 • การตรวจสารพันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction: PCR) สามารถตรวจพบเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บตัวอย่างเชื้อจากการส่งตรวจซีรัม (Serum) สารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ หรืออุจจาระ
 • การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Serology) การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อหรือแอนติบอดีจากตัวอย่างเลือดด้วยวิธี Elisa (Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay) เพื่อคัดกรองในครั้งแรก จากนั้นจะทดสอบอีกครั้งด้วยวิธี IFA (Immunofluorescent Assay) เพื่อยืนยันผล หากผู้ป่วยติดเชื้อจะทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเชื้อโคโรนาไวรัส จึงสามารถตรวจพบได้ในสารคัดหลั่งของร่างกาย
การรักษาโรคเมอร์ส
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับโรคเมอร์ส แพทย์จะทำการรักษาแบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก และแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาโอเซลทามิเวียร์ในระหว่างช่วงที่รอผลการตรวจ นอกจากนี้ ยังมีการทดลองใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน อัลฟาทูบี ร่วมกับยาไรบาไวรินในบางกลุ่ม แต่ยังไม่ทราบผลที่แน่ชัดและเป็นช่วงกำลังพัฒนาตัวยา
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเมอร์ส
เมอร์สเป็นโรคติดต่อในกลุ่มระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคปอดบวมและไตวาย รวมไปถึงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในรายที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอัตราการเสียชีวิตตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าจะมีผู้ป่วยเสียชีวิต 3-4 คนจากจำนวนผู้ป่วยใน 10 คน โดยมักมีสาเหตุมาจากโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่
การป้องกันโรคเมอร์ส
การป้องกันและควบคุมโรคสามารถทำได้โดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานตามคำแนะนำต่อไปนี้
 • ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำเมื่อจับสิ่งสกปรก ก่อน-หลังการรับประทานอาหาร หรือสิ่งของในที่สาธารณะ
 • ใช้ทิชชู่ปิดปากเมื่อมีการไอหรือจาม
 • หลีกเลี่ยงการนำมือที่สกปรกมาสัมผัสโดนบริเวณตา จมูก ปาก
 • ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกันหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เช่น ใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหาร การจูบ
 • เลือกรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกหรือฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่มีการระบาดหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรล้างมือบ่อย ๆ หลังการสัมผัสกับสัตว์หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ รวมไปถึงเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงให้สุกหรือฆ่าเชื้อ


ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan