ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจ..... เช่น PEP ท้องหรือไม่ ยาคุมฉุกเฉิน Amoxicillin

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Alprazolam (อัลปราโซแลม)

สรรพคุณของยา Alprazolam

ยา Alprazolam ใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล (Anxiety) และโรคตื่นตระหนัก (Panic disorders) โดยเป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines ที่ออกฤทธิ์ที่สมองและระบบประสาท (ระบบประสาทส่วนกลาง) มีผลทำให้เกิดการสงบระงับ (Calming effect) โดยยาจะไปส่งเสริมฤทธิ์ของสารเคมีตามธรรมชาติในร่างกายเพิ่มมากขึ้น (สาร GABA)

วิธีใช้ยา Alprazolam

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกรรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรค, อายุ และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ โดยแพทย์อาจค่อยๆ ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งยาออกฤทธิ์เต็มที่ ดังนั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์สั่งเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง
ยา Alprazolam อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการถอนยา (Withdrawal reactions) ได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ยานี้เป็นประจำเป็นเวลานาน หรือใช้ยาในขนาดสูง
อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณหยุดยาอย่างกะทันหัน เช่น อาการชัก ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการถอนยา แพทย์อาจค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ ก่อนหยุดยาให้กับคุณ หากมีอาการถอนยาใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งแพทย์ทันที
แม้ว่ายา Alprazolam จะช่วยรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายราย แต่ยานี้อาจทำให้เกิดการเสพติดได้ โดยความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นถ้าคุณใช้ยาเสพติด หรือติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณจะต้องรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสที่จะติดยานี้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อใช้ยา Alprazolam ติดต่อกันเป็นเวลานาน ยานี้อาจออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถ้าพบว่ายาเริ่มออกฤทธิ์ได้ไม่ดี
แจ้งแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลงผลข้างเคียงของยา Alprazolam

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Alprazolam ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ มีน้ำลายเพิ่มมากขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงความสนใจทางเพศหรือความสามารถทางเพศ ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการเวียนศีรษะและหน้ามืด ให้ค่อยๆ ลุกขึ้นช้าๆ เมื่อต้องเปลี่ยนจากท่านั่งหรือท่านอน
โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่

 • มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจ/อารมณ์ เช่น ประสาทหลอน มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • พูดไม่ชัด หรือพูดลำบาก
 • สูญเสียการประสานงานกันของร่างกาย
 • เดินลำบาก
 • มีปัญหาด้านความจำ

ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงมาก ได้แก่

 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • มีอาการชัก
ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก
อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Alprazolam

ถ้าคุณแพ้ยา Alprazolam หรือยาอื่นๆ ในกลุ่ม Benzodiazepines เช่น Diazepam, Lorazepam หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการใช้ยา Alprazolam ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณ
 • เป็นโรคปอด/มีปัญหาในการหายใจอย่างรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • เป็นโรคตับ
 • เป็นโรคไต
 • ตนเองหรือคนในครอบครัวมีประวัติติดสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
 • เป็นต้อหิน
ยา Alprazolam อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือง่วงนอนได้มากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่
ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะการสูญเสียการทำงานประสานงานกันของร่างกาย และอาการง่วงนอน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มได้
ไม่แนะนำให้ใช้ยา Alprazolam ขณะตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ยา Alprazolam ผ่านไปยังน้ำนมได้ และอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารกที่ดูดนม จึงไม่แนะนำการให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้ และให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

คำเตือนในการใช้ยา Alprazolam

การรับประทานยา Alprazolam ร่วมกับยาในกลุ่ม Opioid เช่น CodeineHydrocodone อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก รวมถึงการเสียชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แพทย์ควรให้คุณรับประทานยา Alprazolam ด้วยยาขนาดยาต่ำที่สุดที่ยังให้ผลการรักษากับคุณ และให้รับประทานเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่
 • หายใจช้า หายใจตื้น
 • หน้ามืดผิดปกติ
 • ง่วงนอนอย่างรุนแรง
 • เวียนศีรษะอย่างรุนแรง
 • ตื่นนอนยาก

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา Alprazolam

สภาวะต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา Alprazolam ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทราบหากคุณมีสภาวะดังต่อไปนี้
 • มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • เป็นโรคพิษจากสุรา (alcohol intoxication)
 • มีการใช้ยาในทางที่ผิด
 • ซึมเศร้า
 • เป็นโรคต้อหินชนิดมุมปิด หรือชนิดมุมเปิด
 • การทำงานของปอดลดลง
 • เป็นโรคปอดเรื้อรัง
 • เป็นโรคตับ
 • เป็นโรคไตที่มีการทำงานของไตลดลง
 • มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ
 • กำลังตั้งครรภ์
 • กำลังให้นมบุตร
 • สูบบุหรี่
 • แพ้ยา Alprazolam
 • แพ้ยาในอื่น Benzodiazepines

การใช้ยา Alprazolam ร่วมกับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Alprazolam ได้แก่:
 • Delavirdine
 • Indinavir
 • Ribociclib
 • Lomitapide
 • Sodium oxybate
 • Itraconazole, Ketoconazole
 • Nefazodone
 • Fluvoxamine
 • ยาในกลุ่ม Opioid
 • แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)
 • Clozapine
 • Eliglustat
 • Aprepitant, Netupitant
 • ยาที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 บางรายการ
 • Fluoxetine
 • Phenobarbital, Primidone
 • Buprenorphine
 • Boceprevir, Ritonavir, Telaprevir
 • Cimetidine

การได้รับยา Alprazolam เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Alprazolam เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669
อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ ง่วงนอนอย่างรุนแรง การตอบสนองของร่างกายช้ากว่าปกติ หรือตอบสนองลดลง (Slowed/reduced reflexes) หายใจช้า หมดสติ

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้
ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจทางการแพทย์เป็นระยะเพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยา เช่น การตรวจการทำงานของตับ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากลืมรับประทานยา Alprazolam

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Alprazolam

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา......ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan