วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Propranolol


Propranolol


Propranolol (โพรพราโนลอล) เป็นยาเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ที่นำมาใช้รักษาความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอก อาการสั่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และใช้รักษาภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ นอกจากนั้นยังนำมาใช้ในการป้องกันและรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และนำมาใช้เพื่อลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดไมเกรนกลไกการออกฤทธิ์ของยาจะช่วยยับยั้งการทำงานของสารเคมีบางชนิดในร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด โดยจะช่วยลดจังหวะการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และความตึงเครียดของหัวใจ

นอกจากนั้น ยังนำมาใช้รักษาปานแดงในเด็กเล็ก (Infantile Hemangiomas) และอาจทำให้เกิดแผลหรือปานแดงที่ผิวหนัง หรืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อตับ สมอง หรือระบบย่อยอาหาร โดยตัวยาที่นำมาใช้จะเป็นยาน้ำและจะใช้กับเด็กอายุ 5 สัปดาห์ขึ้นไป

เกี่ยวกับยา Propranolol
กลุ่มยา ยาเบต้าบล็อกเกอร์
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคความดันโลหิตสูงและอาการเจ็บหน้าอก
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาให้ทางหลอดเลือด


คำเตือนของการใช้ยา Propranolol
ไม่ควรใช้ยานี้หากเป็นโรคหืด มีจังหวะการเต้นของหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หรือมีภาวะทางหัวใจที่รุนแรง เช่น กลุ่มอาการซิคไซนัส (Sick Sinus Syndrome) หรือเกิดภาวะ Atrioventricular Block หรือ AV Block
ไม่ควรใช้ยาน้ำแบบรับประทาน (Hemangeol) ในเด็กเล็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม
ควรแจ้งประวัติการแพ้ยาและอาการแพ้อื่น ๆ กับแพทย์ก่อนการใช้ยา เพราะส่วนผสมบางตัวในยาอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้ หรือมีการตอบสนองที่อันตรายต่อยาเบต้าบล็อกเกอร์
ผู้ที่วางแผนจะมีบุตรหรือกำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาโพรพราโนลอล
ยาโพรพราโนลอลสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่และอาจเป็นอันตรายต่อการให้นมบุตร ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาโพรพราโนลอล ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีภาวะหรืออาการต่อไปนี้
มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
เป็นโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) หอบหืด (Bronchial Asthma) หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจต่าง ๆ
เป็นโรคเบาหวาน หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
จังหวะการเต้นหัวใจช้ากว่าปกติ หรือความดันโลหิตต่ำ
มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย (Congestive Heart Failure)
มีภาวะซึมเศร้า
มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
เป็นโรคตับหรือไต
เป็นเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต หรือฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma)
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต เช่น โรคเรย์นอยด์ (Raynaud's Syndrome)

ปริมาณการใช้ยา Propranolol

รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ผู้ใหญ่: ให้ทางหลอดเลือดดำ ขนาด 1 มิลลิกรัม สูงสุดไม่เกิน 10 มิลลิกรัม สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ให้ยาสลบ และ 5 มิลลิกรัม สำหรับผู้ป่วยที่ถูกให้ยาสลบ

ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma)

ผู้ใหญ่: รับประทาน ขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งใช้ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับยาแอลฟ่าบล็อกเกอร์

สำหรับเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ใช้ขนาด 30 มิลลิกรัม ต่อวัน

เด็ก: รับประทาน ขนาด 0.25-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ผู้ใหญ่: ยารับประทานชนิดเม็ดหรือสารละลาย ขนาดเริ่มต้น 40-80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดปกติ 160-320 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 640 มิลลิกรัมต่อวัน แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดปกติ 120-160 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 640 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก: ยารับประทานชนิดเม็ด ขนาดเริ่มต้น 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งใช้ 2 ครั้ง ขนาดปกติ 2-4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งใช้ 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งใช้ 2-3 ครั้ง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction)
ผู้ใหญ่: ยารับประทานชนิดเม็ดหรือสารละลาย ขนาด 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ใช้ติดต่อกัน 2-3 วัน และตามด้วย 80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ปริมาณการใช้ทางเลือก ขนาด 180-240 มิลลิกรัมต่อวัน ใช้ติดต่อกัน 5-21 วัน

ภาวะความดันสูงในระบบหลอดเลือดดำของตับ (Portal Hypertension)

ผู้ใหญ่: ยารับประทานชนิดเม็ดหรือสารละลาย ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เพิ่มขนาดทีละสัปดาห์จนถึง 160 มิลลิกรัม แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัม และอาจเพิ่มขนาดถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อวัน

อาการปวดศีรษะข้างเดียว (Prophylaxis of Migraine)

ผู้ใหญ่: ยารับประทานชนิดเม็ดหรือสารละลาย ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ขนาดปกติ 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นถึง 160 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก: แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นานหรือสาระลาย สำหรับเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ขนาด 10-20 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง เพิ่มขึ้นทีละสัปดาห์จนถึง 160 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmias)

ผู้ใหญ่: รับประทาน ขนาด 30-160 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้งต่อวัน

เด็ก: รับประทาน ขนาด 0.25-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3-4 ครั้งต่อวัน

โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor)

ผู้ใหญ่: รับประทาน ขนาดเบื้องต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง ขนาดปกติ 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน

แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดเป็น 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน

ความวิตกกังวล

ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง

เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (Angina Pectoris)

ผู้ใหญ่: รับประทาน ขนาดเบื้องต้น 40 มิลลิกรัมวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง ขนาดปกติ 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อวัน แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน

โรคกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่างหนาผิดปกติแต่กำเนิด (Hypertrophic Cardiomyopathy)

ผู้ใหญ่: รับประทาน ขนาด 10-40 มิลลิกรัม 3-4 ครั้งต่อวัน

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)

ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 10-40 มิลลิกรัม 3-4 ครั้งต่อวัน แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นถึง 160 มิลลิกรัมมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก: รับประทาน ขนาด 0.25-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3-4 ครั้งต่อวัน

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Propranolol

ก่อนใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากเคยมีประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ผู้ป่วยควรอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทานและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุด เปลี่ยน หรือปรับขนาดของยาด้วยตนเอง
ยาชนิดนี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้ แต่ควรเป็นเวลาเดียวกันในแต่ละวัน ไม่ควรบด หัก เคี้ยว หรือแกะยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน โดยให้กลืนลงไปทั้งแคปซูล
สำหรับยาชนิดรับประทาน (Hemangeol) ที่ให้ในทารก ควรให้ใช้ยาระหว่างที่กำลังให้นมหรือใช้หลังที่เพิ่งให้นมเสร็จแล้ว โดยปริมาณการให้ยาควรเว้นระยะอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และต้องคอยตรวจสอบว่าทารกรับประทานอาหารหรือนมได้เป็นปกติหรือไม่ และหากพบว่าทารกมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะการให้ปริมาณยา Hemangeol จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก หากพบว่าเด็กที่ได้รับยา Hemangeol มีอาการอาเจียน หรือไม่อยากอาหาร รีบแจ้งให้แพทย์ทราบ
ยาชนิดน้ำควรวัดปริมาณด้วยหลอดดูดยาที่เตรียมมาให้ หรือช้อนสำหรับวัดปริมาณยาโดยเฉพาะหรือถ้วยยา และห้ามเขย่ายาชนิดน้ำ
ผู้ป่วยควรตรวจความวัดดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และหากจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ควรบอกกับศัลยแพทย์ว่ากำลังใช้ยาโพรพราโนลอลอยู่ ซึ่งผู้ป่วยอาจต้องหยุดใช้ยาไประยะหนึ่ง
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยาโพรพราโนลอลก่อนเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ทุกครั้ง เพราะยาสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดปกติสำหรับการตรวจทางการแพทย์บางชนิด
ผู้ป่วยที่ใช้ยาโพรพราโนลอลในการรักษาความดันโลหิตสูง ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะโรความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการแสดง
การรับประทานยาโพรพราโนลอลเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษา ซึ่งผู้ป่วยควรควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการใช้ยา และพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
ควรใช้ยาตามที่แพทย์สั่งไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ควรข้ามหรือหยุดใช้ยาในทันที เพราะการหยุดในทันทีอาจทำให้อาการแย่ลงได้ ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สำหรับยาโพรพราโนลอลแบบออกฤทธิ์ระยะสั้น ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาการรับประทานยาในรอบต่อไปอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป สำหรับยาโพรพราโนลอลแบบออกฤทธิ์ระยะยาวให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาการรับประทานยาในรอบต่อไปอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น แสงแดด และห้ามนำยาชนิดน้ำไปแช่แข็ง ส่วนยา Hemangeol ที่ไม้ได้ใช้และมีอายุนาน 2 เดือน (เปิดใช้แล้ว) ไม่ควรเก็บไว้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Propranolol

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาโพรพราโนลอลที่พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย ปวดท้อง ความต้องการทางเพศลดลง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอนไม่หลับ หรืออ่อนเพลีย

หากผู้ป่วยพบอาการแพ้ยา ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด มีอาการบวมที่หน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือคอ ควรติดต่อพบแพทย์โดยเร็ว หรือมีอาการต่อไปนี้:
จังหวะของหัวใจเต้นช้าหรือไม่สม่ำเสมอ
รู้สึกหวิว คล้ายจะหมดสติ
มีปัญหาในการหายใจหรือหายใจมีเสียงหวีด
หายใจตื้น
บวม น้ำหนักเพิ่ม
อ่อนเพลียอย่างกะทันหัน มีปัญหาในการมองเห็น หรือเสียความสามารถในการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย
มือและเท้าเย็น
ภาวะซึมเศร้า สับสน ประสาทหลอน
มีปัญหาเกี่ยวกับตับ อาจทำให้มีอาการ เช่น คลื่นไส้ ปวดท้องช่วงบน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ดีซ่าน
น้ำตาลในเลือดต่ำ อาจทำให้มีอาการ เช่น ปวดศีรษะ หิว อ่อนเพลีย เหงื่อออก สับสน หงุดหงิด เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกกระวนกระวาย
น้ำตาลในเลือดต่ำในเด็กเล็ก อาจทำให้เกิดอาการ เช่น ผิวมีสีซีด ม่วงหรือฟ้า มีเหงื่อออก ร้องไห้ ไม่อยากอาหาร หนาว ง่วงซึม อ่อนเพลีย หายใจตื้น ชัก หมดสติ
เกิดปฏิกริยาที่รุนแรงต่อผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการ เช่น มีไข้ เจ็บคอ บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น แสบตา เจ็บผิวหนังและมีผื่นสีแดงหรือม่วงกระจายตามผิวหนัง และทำให้เกิดแผลพุพอง

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan