วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Phenytoinคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Phenytoin


Phenytoin (เฟนิโทอิน) คือ ยาต้านชักที่นำมาใช้ป้องกันและควบคุมอาการชัก ซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์ช่วยยับยั้งหรือชะลอการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาท โดยยาจะมีผลต่อพวกตัวรับส่งกระแสประสาทในสมองที่เป็นสาเหตของอาการชัก (Seizures) แต่ยานี้ไม่สามารถนำมาใช้รักษาอาการชักได้ทุกประเภท ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงยาที่เหมาะสมกับโรคและอาการนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ยา Phenytoin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยา Phenytoin
ลุ่มยา ยาต้านชัก (Anticonvulsant)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ป้องกันและควบคุมอาการชัก
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อ


คำเตือนการใช้ยา Phenytoin
ก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีประวัติแพ้ยานี้ หรือยาต้านชักชนิดอื่น ๆ รวมไปถึงประวัติอาการแพ้อื่น ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาหรือปัญหาอื่น ๆ ได้
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงประวัติส่วนตัวหรือโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรคพอร์ไฟเรีย (Porphyria) โรคเบาหวาน โรคตับ ลูปัส การขาดโฟเลตหรือวิตามิน บี 12
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน การรับประทานยานี้อาจเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับการตรวจระดับกลูโคสในเลือดหรือปัสสาวะเป็นประจำ นอกจากนั้น ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากเกิดความผิดปกติใด ๆ เพราะอาจต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ยา การออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะ หรือง่วงซึม ผู้ที่ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการใช้เครื่องจักรและทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมไปถึงควรจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือขั้นตอนทางการแพทย์ที่อาจทำให้ไม่สามารถรับประทานยาได้ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานวิตามิน ดี เสริม เพื่อป้องกันโรคกระดูกน่วม (Osteomalacia)
ผู้ที่ตั้งครรภ์จะใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ แต่อาการชักก็เป็นภาวะที่อันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ ดังนั้น ไม่ควรหยุดใช้ยาหากแพทย์ไม่แนะนำ
ผู้ที่วางแผนมีบุตรหรือคิดว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ทันทีถึงประโยชน์หรือความเสี่ยงในการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนั้น ควรปรึกษาถึงวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม หากการคุมกำเนิดวิธีต่าง ๆ ไม่ได้ผลขณะกำลังใช้ยานี้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร เพราะตัวยาอาจเข้าซึมสู่น้ำนมมารดาได้
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมยาอื่นหรือในระยะไล่เลี่ยกัน
ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเพิ่มฤทธิ์ยาให้ทำงานมากเกินไปได้
ยาที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้
ยาที่เพิ่มการออกฤทธิ์ของ Phenytoin เช่น ยาไดคูมารอล (Dicumarol) ยาเมทิลเฟนิเดต (Methylphenidate)ยาไดซัลฟิแรม (Disulfiram) ยาโอเมพราโซล (Omeprazole) และยาทิโคลพิดีน (Ticlopidine)
ยาที่ลดการออกฤทธิ์ของ Phenytoin เช่น ยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ยาไดอะซอกไซด์ (Diazoxide) ยารีเซอร์พีน (Reserpine) ยาซูคราลเฟต (Sucralfate) ยาทีโอฟิลลีน (Theophylline) และยาไวกาบาทริน (Vigabatrin)

ปริมาณการใช้ยา Phenytoin

อาการชักเกร็งทั้งตัว (Tonic-Clonic Status Epilepticus)

ผู้ใหญ่ ให้ทางหลอดเลือดดำและเสริมด้วยยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ขนาด 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ หรือให้ยาเป็นระยะ ๆ ไหลเข้าทางหลอดเลือดดำ ปล่อยยาด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อนาที โดยมีขนาดยาต่อเนื่อง 100 มิลลิกรัม ให้ทุก 6-8 ชั่วโมง

เด็ก
เด็กแรกเกิดให้ทางหลอดเลือด ขนาดเริ่มต้น 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) จากนั้นให้ขนาด 2.5-5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 1 เดือน-12 ปี ขนาดเริ่มต้น 18 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) จากนั้นให้ขนาด 2.5-5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขนาดเริ่มต้น 18 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) จากนั้นค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดอยู่ในปริมาณ 100 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

โรคลมชัก (Epilepsy)

ผู้ใหญ่ รับประทาน ขนาดเริ่มต้น 3-4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) รับประทานครั้งเดียวทั้งหมดหรือแบ่งรับประทาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง รับประทาน 150-300 มิลลิกรัมต่อวัน ค่อย ๆ เพิ่มขนาดเป็น 600 มิลลิกรัมต่อวันหากจำเป็น และขนาดยาต่อเนื่อง 200-500 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก ขนาดเริ่มต้น 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แบ่งรับประทาน 2-3 มื้อ รับประทาน ขนาดยาต่อเนื่อง 4-8 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) โดยแบ่งรับประทาน ขนาดสูงสุด 300 มิลลิกรัมต่อวัน

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Phenytoin
ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักร
กรณีหากเป็นยาชนิดแคปซูล ควรกลืนยาทั้งเม็ดและไม่ควรบด เคี้ยว ทำให้แตก หรือเปิดแคปซูลออก รวมไปถึงหลีกเลี่ยงรับประทานยา หากพบว่ายาเปลี่ยนสีไปจากปกติ
กรณียาเป็นแบบชนิดสำหรับเคี้ยว ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
ควรเขย่าขวดยาชนิดน้ำก่อนนำไปวัดปริมาณและรับประทาน รวมไปถึงควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะ
ในขณะที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องตรวจเลือดบ่อยครั้ง และอาจต้องตรวจเลือดเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดยา รวมไปถึงต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
หลีกเลี่ยงการใช้ยาพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา
การใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการชัก ไม่ควรหยุดใช้ยาเองทันทีแม้ว่าจะมีอาการที่ดีขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดอาการชักมากขึ้น ดังนั้น ควรรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
หากพบว่ายาไม่ให้ผลตามเท่าที่ควร ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรพกบัตรหรือสิ่งที่แสดงว่ากำลังใช้ยานี้ไว้กับตัว เพราะจะช่วยให้ผู้ให้การรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ ทราบว่ากำลังใช้ยาต้านชักอยู่
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเหงือกบวม ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน และพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อป้องกันอาการดังกล่าว
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นและความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Phenytoin

หากพบว่ามีสัญญาณของอาการแพ้ยา ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ปากบวม ลิ้นหรือคอบวม ควรไปพบแพทย์ทันที รวมไปถึงหากมีอาการต่อไปนี้
ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องผูก
เวียนศีรษะ
ง่วงซึม
มีปัญหาในการนอนหลับ
รู้สึกวิตกกังวล
การเคลื่อนไหวดวงตาผิดปกติ
ร่างกายเสียการประสานงาน
พูดไม่ชัด
สับสน
กล้ามเนื้อกระตุก
มองเห็นไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อน
เหน็บชาตามมือและเท้า
ใบหน้าเกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น ปากบวม เกิดผื่นบริเวณจมูกและแก้ม
ผมขึ้นมากกว่าปกติ
กระหายน้ำหรือปัสสาวะมากกว่าปกติ
เหนื่อยผิดปกติ
เจ็บที่กระดูกและข้อต่อ
กระดูกหักง่าย

ผลข้างเคียงที่อาจพบบ่อย ได้แก่
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
ง่วงซึม สับสน วิตกกังวล
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก
สั่น พูดไม่ชัด เสียการทรงตัว
มีผื่นขึ้น
ตาเคลื่อนไหวผิดปกติ
นอนไม่หลับ

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan