วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Enalapril


Enalapril


Enalapril (อีนาลาพริล) คือยาต้านเอนไซม์เอซีอี (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors: ACE Inhibitors) ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ใหญ่ ทั้งยังใช้ในการรักษาความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยเช่นกัน

Enalapril ใช้ได้ทั้งแบบตัวเดียว และใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และภายหลังการเกิดภาวะหัวใจวาย ซึ่งช่วยให้การทำงานของหัวใจดียิ่งขึ้น โดยขยายหลอดเลือดจากการยับยั้ง Angiotensin Converting Enzyme ทั้งนี้ ยานี้มีทั้งในรูปแบบรับประทาน (ยาเม็ดและยาน้ำ) และสารละลาย โดยสารละลายมักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยยารูปแบบรับประทานได้เกี่ยวกับยา Enalapril
กลุ่มยา ยาต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE Inhibitors)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลว
กลุ่มผู้ป่วย เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไปและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานและสารละลาย
คำเตือนในการใช้ยา Enalapril
ผู้มีประวัติแพ้ยานี้หรือยาต้านเอนไซม์ ACE อื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร กรณีตั้งครรภ์ภายหลังการใช้ยา ควรหยุดใช้และแจ้งแพทย์ทันที เนื่องจากยาอาจทำร้ายทารกในครรภ์จนเสียชีวิตได้
ผู้ป่วยที่เคยแพ้ยาในกลุ่มนี มีโรคลมพิษแบบแองจิโออีดีมา (Angioedema) ซึ่งคืออาการบวมภายใต้ผิวหนังอ่อนโดยเฉพาะหนังตาและริมฝีปาก ไม่ควรใช้ยานี้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีส่วนผสมของยาอะลิสคิเรน (Aliskiren) เช่น ยา Amturnide, Tekturna, Tekamlo และ Valturna
Enalapril อาจส่งผลกระทบต่อไต หัวใจ และระดับอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดอาการบวมอักเสบตามร่างกาย ปัสสาวะน้อย น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นแรง ชีพจรลดหรืออ่อนลง รู้สึกอ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อตึง หากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรปรึกษาแพทย์หากมีการใช้สารทดแทนเกลือ (Salt Substitutes) ที่มีส่วนผสมของโปแตสเซียม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ปริมาณการใช้ยา Enalapril

ความดันโลหิตสูง

ผู้ใหญ่
ยารับประทาน

ปริมาณเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน

ปริมาณต่อเนื่อง 10-40 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน หรือแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อวัน

ปริมาณสูงสุด 40 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน หรือแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อวัน

กรณีใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

ปริมาณเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน

ควรหยุดใช้ยาขับปัสสาวะ 2-3 วันก่อนเริ่มใช้ Enalapril
สารละลาย

ฉีดสารละลายเข้าหลอดเลือดปริมาณ 1.25-5 มิลลิกรัมเป็นเวลา 5 นาที ทุก ๆ 6 ชั่วโมง

การตอบสนองทางการรักษามักเกิดขึ้นภายใน 15 นาทีหลังการฉีดสารละลาย

เด็ก
ยารับประทาน

ปริมาณเริ่มต้น 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (สูงสุด 5 กิโลกรัม) รับประทาน 1 ครั้งต่อวันหรือแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อวัน

หมายเหตุ: ปริมาณยาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการตอบสนองของผู้ป่วย

ไม่ควรใช้ยาในทารกแรกเกิดและผู้ป่วยเด็กที่มีอัตราการกรองไต (Glomerular Filtration Rate) ต่ำกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที ทั้งยังไม่มีการประเมินการใช้ยาเกิน 0.58 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (40 มิลลิกรัม) ในผู้ป่วยเด็กอีกด้วย

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้ใหญ่
ยารับประทาน

ปริมาณเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน

ปริมาณต่อเนื่อง 2.5-20 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้งต่อวัน

ปริมาณสูงสุด 40 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้งต่อวันครั้ง

หมายเหตุ: ปริมาณยาอาจเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณที่ผู้ป่วยสามารถรับได้

แพทย์มักใช้ยานี้รักษาร่วมกับยาขับปัสสาวะและยาดิจิตาลิส (Digitalis)

ความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricular Dysfunction)

ผู้ใหญ่
ยารับประทาน

ปริมาณเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม รับประทาน 2 ครั้งต่อวัน

ปริมาณต่อเนื่อง 20 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้งต่อวัน

หมายเหตุ: ผู้ป่วยควรลดปริมาณยาขับปัสสาวะลง เพราะอาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้

ภายหลังผู้ป่วยรับประทานยาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะเริ่มเห็นการตอบสนองต่อยา แพทย์ควรสังเกตอาการผู้ป่วยจนกว่าระดับความดันโลหิตจะคงที่ โดยควรใช้เวลาสังเกตอาการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

การใช้ยา Enalapril

ควรใช้ยา Enalapril ตามคำแนะนำของแพทย์หรือฉลากยาอย่างเคร่งครัด การเปลี่ยนแปลงปริมาณยาอาจช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น ห้ามผู้ป่วยลดหรือเพิ่มปริมาณยาหรือระยะเวลาในการใช้ยานอกเหนือจากที่แพทย์แนะนำ

กรณีลืมรับประทานยา ควรรับประทานทันทีเมื่อนึกได้ แต่หากใกล้เวลาต้องรับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและสามารถรับประทานร่วมกับอาหารได้

กรณีจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งศัลยแพทย์ล่วงหน้าว่ากำลังใช้ยานี้ ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องงดใช้ยาชั่วคราว ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจเลือดเป็นประจำ เพื่อตรวจดูการทำงานของตับและไต ทั้งนี้ Enalapril อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำลงเช่นกัน จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากผู้ป่วยมีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ อาเจียนหรือท้องเสีย

ห้ามใช้สารทดแทนเกลือหรือโปแตสเซียมเสริมขณะใช้ยานี้ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงจากยามากขึ้น ทั้งยังไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งหรือนอนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจเกิดอาการมึนงงจากการใช้ยาได้

ยาที่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบและใช้อย่างระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับ Enalapril ได้แก่ ลิเธียม (Lithium) ยาขับปัสสาวะ (Diuretic) ยารักษาโรคข้ออักเสบ (Gold injections) ยากดภูมิต้านทานขณะปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น Everolimus, Sirolimus, Temsirolimus หรือยาลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น แอสไพริน (Aspirin), อินโดเมทาซิน (Indomethacin) นาพรอกเซน (Naproxen-Aleve) ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen-Advil, Motrin) ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) เซเลโคซิบ (Celecoxib) มีลอกซิแคม (Meloxicam) เป็นต้น

ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้องให้ห่างจากความชื้นและความร้อน สำหรับยาน้ำ ควรปิดขวดให้สนิทและเก็บไว้ในตู้เย็น โดยไม่ควรแช่ไว้ในช่องแช่แข็ง และทิ้งยาหลังจากเปิดขวด 60 วัน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Enalapril

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่
มึนงงหรือหน้ามืด
รู้สึกเหนื่อย
ไอ

ผลข้างเคียงที่พบและควรไปพบแพทย์ ได้แก่
หัวใจเต้นแรง
เวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม
เม็ดเลือดขาวต่ำลง อาจพบอาการอักเสบหรือติดเชื้อ เช่น เจ็บช่องปากขณะกลืนอาหาร รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนล้า รู้สึกหนาว มีไข้ ไอ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด หายใจลำบาก หรือติดขัด
ความผิดปกติของไต อาจพบปัสสาะวะน้อย เจ็บปวดขณะปัสสาวะหรือปัสสาวะลำบาก บวมที่เท้าหรือข้อเท้า เหนื่อย หายใจลำบาก

ผลข้างเคียงที่ควรรีบพบแพทย์ทันที ได้แก่
หายใจลำบาก
มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือช่องคอ
ปวดท้องรุนแรง
ผื่น


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan