วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Clonazepam


Clonazepam


Clonazepam (โคลนาซีแพม) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ควบคุมอาการหรือรักษาโรคลมชักและช่วยบรรเทาความวิตกกังวล (Anxiety) นอกจากนั้น ยานี้อาจนำมาใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา Clonazepam มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยา Clonazepam
กลุ่มยา ยารักษาโรคลมชัก (Anticonvulsants) ยาคลายกังวล (Anxiolytic)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ควบคุมอาการหรือรักษาโรคลมชัก บรรเทาความวิตกกังวล
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานคำเตือนการใช้ยา Clonazepam
หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบในยานี้ ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ทราบ รวมไปถึงยาต่อไปนี้ เช่น ยาอัลปราโซแลม ยาคลอไดอะซิปอกไซด์ (Chlordiazepoxide) ยาคลอราซีเพท (Clorazepate) ยาไดอะซีแพม (Diazepam) ยาลอราซีแพม (Lorazepam) ยาไมดาโซแลม (Midazolam)
ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ได้แก่ ยาที่สั่งจายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะเมื่อใช้ร่วมกันกับยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้
ผู้ที่มีหรือเคยมีประวัติความผิดปกติการทำงานของหัวใจ ปอด ตับหรือไต รวมไปถึงเป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรคต้อหิน (Glaucoma) หรือโรคพอร์ไฟเรีย (Porphyria) รวมทั้งประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ผู้ที่เป็นโรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติเป็นโรคจิต สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาทางทันตกรรม ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรสอบถามรายละเอียดถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้จากแพทย์
ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากยานี้ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ปริมาณการใช้ยา Clonazepam

โรคแพนิค (Panic Disorder)
ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้น รับประทาน 0.25 มิลลิกกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังจากนั้น 3 วัน อาจเพิ่มขนาดเป็น 1 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อวัน

โรคลมชัก (Epilepsy)
ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้น รับประทาน 1 มิลลิกรัม ก่อนนอน เป็นระยะเวลา 4 วัน ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณในระยะ 2-4 สัปดาห์ ขนาดปกติรับประทาน 4-8 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก: อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี หรือน้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม ขนาดเริ่มต้น 0.01-0.03 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน แต่ไม่ควรมากกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง อาจเพิ่มขนาดได้ไม่เกิน 0.25-0.5 มิลลิกรัม ทุกวันที่ 3 จนกว่าจะสามารถควบคุมอาการชักได้ ขนาดปกติ 0.1-0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้งต่อวัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน

ผู้สูงอายุ: ขนาดเริ่มต้น รับประทาน 0.5 มิลลิกรัม ก่อนนอนเป็นเวลา 4 วัน แล้วจึงใช้ปริมาณเดียวกับผู้ใหญ่

*ปริมาณและระยะเวลาการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Clonazepam

ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร
ยานี้รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร
เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษา ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
ยานี้ควรใช้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานกว่า 9 สัปดาห์ โดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนำ และหากจำเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำ
ไม่ควรหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองในทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการชัก หากต้องการหยุดยาควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย
ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานที่ใช้เครื่องจักร เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมอย่างรุนแรงได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยที่ทำกิจกรรมดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุได้
ควรเก็บยาให้พ้นจากสายตาผู้อื่น และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นใช้ยานี้ร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติด เนื่องจากยานี้อาจทำให้เสพติดได้
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Clonazepam

หากพบว่าเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ เช่น ง่วงซึม มึนงง เวียนศีรษะ มีน้ำลายออกมาก ปวดข้อ ปัสสาวะบ่อย มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางเพศ การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ หรือมีปัญหาในการทรงตัว ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ แต่หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที ได้แก่
มีอาการแพ้ เช่น ลมพิษ ผื่นคัน ใบหน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวมหรือคอบวม
เวียนศีรษะมาก
ใจเต้นแรงหรือใจสั่น
เสียงแหบ หายใจตื้น หายใจไม่ออกหรือกลืนลำบาก
กระสับกระส่าย วิตกกังวล ตื่นตระหนก สับสน
หงุดหงิด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ
มีความคิดวางแผนฆ่าตัวตาย หรือมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
มีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการเคลื่อนไหวของดวงตาที่ผิดปกติ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระตุกหรือเป็นตะคริว
มีอาการสั่นทำให้นั่งหรืออยู่เฉย ๆ ไม่ได้
มีอาการชักเกิดขึ้นซ้ำหรือมีอาการแย่ลง
มีอาการประสาทหลอน เช่น เห็นหรือได้ยินเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
มีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ตื่นเต้นและก้าวร้าว

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้น ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan