วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Bromocriptine (โบรโมคริปทีน)Bromocriptine (โบรโมคริปทีน) เป็นยาป้องกันการหลั่งน้ำนมหลังคลอด รักษาภาวะระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสูง ภาวะอะโครเมกาลี โรคพาร์กินสัน หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาเมทฟอร์มินได้ โดยยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมอง ซึ่งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์


ยา Bromocriptine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Bromocriptine
กลุ่มยา ยาเออร์โกตามีน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ป้องกันการหลั่งน้ำนมหลังคลอด รักษาภาวะฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสูง ภาวะอะโครเมกาลี โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวานชนิดที่ 2
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Bromocriptine
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะยารักษาความผิดปกติทางจิตหรือทางอารมณ์ ยารักษาไมเกรน ยารักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับภาวะขาดน้ำตาลกาแล็กโทส หรือการดูดซึมกลูโคสและกาแล็กโทสผิดปกติ
ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้รักษาโรคอะโครเมกาลี เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือเกิดแผลในลำไส้ระหว่างที่ใช้ยานี้
ให้หลีกเลี่ยงการขับรถและทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความตื่นตัว จนกว่าจะแน่ใจว่ายานี้ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว
ยา Bromocriptine อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือหมดสติ ผู้ป่วยควรระมัดระวังในการเปลี่ยนอิริยาบถในระหว่างที่ใช้ยานี้ เช่น ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอน รวมถึงขึ้นลงบันไดอย่างช้า ๆ เป็นต้น
หากต้องการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะอาจต้องลดปริมาณยาลงอย่างช้า ๆ ไม่สามารถหยุดใช้ยาทันทีได้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
ห้ามให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะยาสามารถซึมผ่านน้ำนมและอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้
การใช้ยา Bromocriptine อาจส่งผลให้ยาคุมกำเนิดออกฤทธิ์ไม่เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยควรใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมนควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยหรือห่วงคุมกำเนิด เป็นต้น รวมทั้งอาจต้องตรวจการตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Bromocriptine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ป้องกันการหลั่งน้ำนมหลังคลอด
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 2.5 มิลลิกรัมในวันที่คลอดบุตร จากนั้นให้รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน


หยุดการหลั่งน้ำนม
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 2.5 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 2-3 วัน และค่อย ๆ ปรับยาเป็นครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน

รักษาเนื้องอกบริเวณเต้านม และภาวะประจำเดือนผิดปกติจากความผิดปกติของฮอร์โมนโปรแลคติน
ผู้ใหญ่ รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง


รักษาภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ อาการน้ำนมไหล และภาวะมีบุตรยากจากความผิดปกติของฮอร์โมนโปรแลคติน
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 1-1.25 มิลลิกรัมก่อนนอน อาจเพิ่มปริมาณยาเป็น 2-2.5 มิลลิกรัมหลังผ่านไป 2-3 วัน และเพิ่มปริมาณยาอีก 1 มิลลิกรัมใน 2-3 วันถัดมา โดยสามารถเพิ่มปริมาณยาได้ถึง 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าหากจำเป็น แต่ปริมาณยาสูงสุดไม่ควรเกิน 30 มิลลิกรัม/วัน

รักษาโรคอะโครเมกาลีร่วมกับการผ่าตัดและการฉายรังสี
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มปริมาณยาขึ้นอีก 2.5 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วัน หรือหากจำเป็นอาจเพิ่มปริมาณยาได้ถึง 5 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย

รักษาโรคพาร์กินสัน
ผู้ใหญ่ ปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการ ให้รับประทานยาปริมาณ 10-40 มิลลิกรัม/วัน กรณีที่ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาเลโวโดป แบ่งออกเป็น
สัปดาห์ที่ 1 รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 1-1.25 มิลลิกรัมก่อนนอน
สัปดาห์ที่ 2 รับประทานยาปริมาณ 2-2.5 มิลลิกรัมก่อนนอน
สัปดาห์ที่ 3 รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ที่ 4 รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง จากนั้นหากจำเป็นให้เพิ่มปริมาณอีก 2.5 มิลลิกรัม ทุก 3-14 วัน

การใช้ยา Bromocriptine
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อป้องกันอาการท้องไส้ปั่นป่วน
ควรใช้ยาจนครบตามที่แพทย์กำหนดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และไม่ควรลืมรับประทานยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษา
หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากแสงแดดและความชื้้น รวมทั้งเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Bromocriptine


การใช้ยา Bromocriptine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ท้องผูก เวียนศีรษะ ง่วง เหนื่อย อ่อนเพลีย หรือนอนไม่หลับ เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Bromocriptine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกร่วมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือหมดสติ
หลับระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขณะรับประทานอาหารหรือกำลังพูดคุย เป็นต้น
มองเห็นไม่ชัดหรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
มีปัญหาในการทรงตัว การพูด หรือการคิด
พูดไม่ชัด มีอาการอ่อนแรงแบบครี่งซีกที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก น้ำลายไหลออกทางมุมปากด้านใดด้านหนึ่ง
ปวดศีรษะรุนแรง
ชัก
เจ็บหรือแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม
ปวดหลัง
ปวดท้องอย่างรุนแรง
ขาหรือแขนบวม
อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีน้ำตาลเข้ม
อุจจาระปนเลือด มีสีดำ หรือสีเหมือนยางมะตอย
ปัสสาวะไม่ออกหรือปริมาณน้ำปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไป
เกิดอาการสับสนหรือหลอน
มีอาการของภาวะซึมเศร้า

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan