วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Adenosine (อะดีโนซีน)


Adenosine (อะดีโนซีน)


Adenosine (อะดีโนซีน) เป็นสารเคมีที่พบได้ในเซลล์ของคนและมีการสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มักนำมาผสมกับสารฟอสเฟตเพื่อสร้างสารประกอบชนิดอื่น ๆ มีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยยับยั้งความผิดปกติของวงจรในหัวใจที่เป็นเหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด รวมทั้งใช้ตรวจการทำงานของหัวใจและวินิจจัยภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดในหัวใจห้องบนแบบชั่วคราว นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Adenosine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Adenosine
กลุ่มยา ยารักษาโรคหัวใจ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด ใช้ในการตรวจการทำงานของหัวใจและวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดในหัวใจห้องบนบางชนิด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีดคำเตือนในการใช้ยา Adenosine
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิดที่ไม่สามารถใช้เครื่องกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ มีอาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ เป็นโรคเก๊าท์ หรือโรคเกี่ยวกับการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือยามีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะยาอะมิโนฟิลลีน ยาไดไพริดาโมล ยาขยายหลอดลม และยาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นประจำ
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจความดันโลหิตตามที่แพทย์สั่ง เพราะยาอาจทำให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงหรือลดต่ำลงได้
ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอย่างรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้ยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและช็อกโกแลต
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Adenosine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ใช้ในการตรวจการทำงานของหัวใจ
ผู้ใหญ่ หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 140 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที เป็นเวลา 6 นาที (ปริมาณทั้งหมด 0.84 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) และฉีดนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide) หลังจากที่การหยดยาเข้าหลอดเลือดผ่านไป 3 นาที

วินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดในหัวใจห้องบนแบบชั่วคราว

ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณเริ่มต้น 3 มิลลิกรัม โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดส่วนกลางหรือหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนปลายอย่างรวดเร็วประมาณ 2 วินาที หากจำเป็นให้ฉีดยาเพิ่มอีก 6 มิลลิกรัมหลังจากผ่านไป 1-2 นาที จากนั้นฉีดยาเพิ่มอีก 12 มิลลิกรัม หลังจากผ่านไป 1-2 นาที

รักษาภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดในหัวใจห้องบนแบบชั่วคราว
ผู้ใหญ่ ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 3 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดส่วนกลางหรือหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนปลายอย่างรวดเร็วประมาณ 2 วินาที หากจำเป็นให้ฉีดยาเพิ่มอีก 6 มิลลิกรัมหลังจากผ่านไป 1-2 นาที จากนั้นฉีดยาเพิ่มอีก 12 มิลลิกรัม หลังจากผ่านไป 1-2 นาที

อีกทางเลือกหนึ่งคือ ฉีดยาปริมาณยาเริ่มต้น 6 มิลลิกรัม หากจำเป็นให้ฉีดยาเพิ่มอีก 12 มิลลิกรัม 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1-2 นาที และฉีดน้ำเกลือล้างในแต่ละครั้ง

เด็กน้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณเริ่มต้น 50-100 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจเพิ่มปริมาณยาอีก 50-100 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในช่วง 1-2 นาที จนกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะเป็นปกติ ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 300 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

อีกทางเลือกหนึ่งคือ ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 100 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 6 มิลลิกรัม หากจำเป็นให้ฉีดยาเพิ่มอีก 200 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 12 มิลลิกรัม

เด็กน้ำหนักตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 50 กิโลกรัม ใช้ยาในปริมาณเท่ากันกับผู้ใหญ่

การใช้ยา Adenosine
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์ทันที
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Adenosine


การใช้ยา Adenosine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดท้อง และผิวหนังแดง หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์


หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Adenosine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดังหวีด มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
มีอาการอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย มีปัญหาในการคิดหรือการพูด มีปัญหาในการทรงตัว มองเห็นไม่ชัด กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก
ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ ทำให้มีอาการบางอย่าง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หมดสติ การมองเห็นเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
เจ็บหรือแน่นหน้าอก
หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ
หายใจไม่อิ่ม
ชัก
เจ็บคอหรือขากรรไกร

นอกจากนี้ หากพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan