วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เปิดสวัสดิการช่วยเหลือ "แม่วัยรุ่น"

เปิดสวัสดิการช่วยเหลือ
การจะแก้ปัญหา “แม่วัยรุ่น” ลำดับแรกคือ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นก่อน แต่หากเกิดพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมา ก็ต้องมีระบบการดูแลและจัดสวัสดิการรองรับ เพื่อป้องกันการทำแท้งเถื่อน และช่วยให้เด็กที่เกิดมาใหม่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จึงถือกำเนิดขึ้น ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการ “ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” อย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เข้ามาดูแลรับผิดชอบ
โดยต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเพศวิถี การมีทักษะปฏิเสธ เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือหากมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีการป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา และเมื่อเกิดการพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมา ก็ต้องมีการจัดระบบดูแล ทั้งการให้บริการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมต่างๆ
สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ “แม่วัยรุ่น” นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. เปิดเผยใน การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 "เซ็กซ์้ปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การจัดสวัสดิการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นนั้น กรมฯ มีการดำเนินงานนำร่องมาก่อนที่ พ.ร.บ.ฯ จะเกิดขึ้น เพียงแต่เมื่อมี พ.ร.บ.ฯ ออกมา พม.ก็ต้องมาออกกฎกระทรวงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนขึ้น และถือเป็นกฎหมายที่ต้องดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ พม.ได้ยกร่างกฎกระทรวงเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเสร็จแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ก็เห็นชอบ เหลือเพียงรอเสนอต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เพื่อประกาศบังคับใช้ลงในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น
สำหรับรายละเอียดของการจัดสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงจะมีด้วยกัน 4 หมวด คือ
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะเด็กจะมีความเข้าใจในตัวเด็กด้วยกันมากกว่าผู้ใหญ่ การสื่อสารกันผ่านเด็กเองจะประสบความสำเร็จมากกว่า ซึ่ง พม.จะมีการให้งบประมาณสนับสนุน ผ่านกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน อย่างที่ผ่านมาก็เคยมีการจัดโครงการ “DJ TEEN นักสื่อสารเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นการอบรมแกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ในการเป็นดีเจ จัดรายการให้ความรู้แก่เพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ประสานงาน เฝ้าระวัง และความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
3.จัดสวัสดิการสังคมให้แก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และครอบครัว ซึ่งต้องสอดคล้องกับสิทธิเด็กหรือวัยรุ่น
4.การบริหารจัดการ โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อช่วยแก้ปัญหา และเฝ้าระวัง รวมไปถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกในการติดตามการประเมินผล
"การจัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยรุ่นนั้น หลักๆ ประกอบด้วย การให้บริการคำปรึกษาผ่านสายด่วน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การหาที่พักที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคู่ เพราะบางคนเมื่อตั้งครรภ์ที่บ้านไม่สามารถยอมรับได้ ไม่สามารถกลับบ้านได้ ก็จะมีการจัดบริการหาที่พักให้ด้วย ซึ่ง พม.จะมี “บ้านพักเด็กและครอบครัว” ที่สามารถรองรับการดูแลได้ โดยจะกระจายอยู่จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจะมีการตั้งเป็นศูนย์รักษ์เด็กขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลแม่วัยรุ่นให้มีที่พักที่ปลอดภัย โดยสามารถอยู่พักได้ประมาณ 3 เดือน แต่สำหรับบางรายที่มีความจำเป็นจริงๆ ก็อาจจะให้อยู่จนคลอด ก็จะดูเป็นกรณีไป" นางเทพวัลย์ กล่าว
นางเทพวัลย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิต่างๆ ของแม่วัยรุ่น เช่น บริการด้านการแพทย์ ทั้งการฝากครรภ์ การดูแลครรภ์ และการคลอด การศึกษา ก็มีการประสานให้ได้รับการเรียนต่อ การฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นและพ่อวัยรุ่นมีงานทำและมีรายได้ รวมถึงการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกคลอด เป็นต้น และหากบ้านพักเด็กและครอบครัว ประเมินแล้วว่าแม่วัยรุ่นรายดังกล่าวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ ก็อาจมีการประเมินในการส่งสถานสงเคราะห์ในการช่วยเลี้ยงดูเด็กอ่อน หรือส่งไปอยู่ตามบ้านหรือหาครอบครัวทดแทน เพื่อช่วยดูแลเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวให้ โดย พม.จะให้เงินสนับสนุนในการเลี้ยงดูเดือนละ 2-3 พันบาท เป็นต้น จนเมื่อแม่วัยรุ่นมีความพร้อม เช่น มีอาชีพ มีงานทำ ก็สามารถมารับตัวบุตรกลับไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองได้
 “การดูแลสวัสดิการต่างๆ ของแม่วัยรุ่นนั้น เรามีการดำเนินการนำร่องมาก่อนแล้ว แต่การออกประกาศกฎกระทรวงจะทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจนขึ้น ซึ่ง พม.มีความพร้อมในการดูแลแม่วัยรุ่นอยู่แล้ว” นางเทพวัลย์ กล่าว
การมีสวัสดิการช่วยเหลือ “แม่วัยรุ่น” ที่พลั้งพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมา นับเป็นสิ่งที่ดี นับตั้งแต่การให้ข้อมูลและทางเลือกแก่วัยรุ่นในการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยลดการทำแท้งเถื่อนลงได้ รวมไปถึงช่วยให้ตัวแม่วัยรุ่นเองและเด็กที่เกิดมาได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือแม้จะมีสวัสดิการช่วยเหลือ แต่การป้องกันและแก้ไขปัญหาจริงๆ อยู่ที่การป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกเริ่มดีที่สุด
ที่มา :   manager.co.th 
โดย : สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์ 
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan